نکاتی در مورد لیست بیمه و مالیات حقوق کارمنددر سال 1394

-حداقل دستمزد برای محاسبه حق بیمه و ارسال لیست فروردین ماه مبلغ روزانه: 237475 ریال و مبلغ حداقل حقوق برای ماههای 31 روزه هر ماه : 7361725 ریال

-حداقل مبلغ بیمه پرداختی هر کارمند کلا:2208518 ریال 

-حداقل حق بیمه سهم بیمه شده :515321 ریال

-فیلدپنجم جدول الف : معافیت موضوع ماده 91 و طبق بخشنامه شماره شماره: 19418 /4385/211 مورخ 83/11/7 و  پیرو بخشنامه شماره 4006/10081-4/30مورخ 81/2/1 ،چون در خصوص اجرای حکم ماده 137قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن

مبلغ 7361725 ریال (حداقل حقوق ثابت هر نفر) * 7% *(دو-هفتم)=147240 ریال

-فیلدسوم جدول د : مبلغ فیلد اول که به صورت اتوماتیک از جدول الف در این فیلد ( فیلد اول جدول د) قرار می گیرد،  باید منهای معافیت ماده 84 یعنی مبلغ 11500000 ریال گردد و باقیمانده درج گردد.

/ 0 نظر / 75 بازدید