نظریه مشورتی تحریر نفرات اضافه سند تفویض وکالت و تحریر فک رهن

در خصوص حق التحریر اسناد تفویض وکالت: 

 نظریه براینکه طبق تبصره 2 تعرفه ی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، حق التحریر نفرات اضافه براساس تعداد متعهدین سند تعیین شده است و متعهدین سند تفویض وکالت درواقع موکلین اولیه و مفوض وکالت می باشد و اسامی آن ها در سند تفویض قید می شود و ملاک پرداخت حق التحریر بیش تر در این خصوص عمل بیش تری است که به سردفتر تحمیل می شود و عمل انسان محترم است لذا حق التحریر اسناد تفویض وکالت ، چنانچه افراد یاد شده بیش از دو نفر باشد به ازای هر نفر اضافی مبلغ یکصد هزار ریال به حق التحریر سند اضافه می شود.  

و در مورد حق الزحمه فک رهن اسناد مالکیت مشاعی: 

چون لازم است برای هر یک از اسناد مالکیت مشاعی اطلاع نامه فک جداگانه صادر و به دفتر املاک جهت درج در دفتر املاک ارسال شود بنابراین حق الزحمه ی فک رهن هر یک از اسناد مالکیت مشاعی بطور جداگانه محسوب می شود.

منبع:کانون محترم سردفتران و دفتریاران اردبیل

/ 0 نظر / 112 بازدید