بدون شرح(دفاتر اسناد رسمی مشمول ارسال معاملات فصلی هستند )

نامه

از:اداره امورمالیاتی اداره کل استان اصفهان

به: اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان

موضوع :الزام دفاتر به موارد اشاره شده در نامه  ازجمله ورود صورت معاملات فصلی و ارسال آمار و صدور صورت حساب 

متن نامه را از اینجا دریافت نمائید.

/ 0 نظر / 59 بازدید