برخی مصوبات طرح جامع کاداستر(حد نگار)

*نمایندگان با تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حدنگار ظرف 5 سال موافقت کردند

**راساس ماده 9 کلیه دستگاهها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربردی ، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهد.

***مایندگان سازمان نقشه‌برداری و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح را مکلف به عکس‌برداری و تهیه نقشه مورد نیاز براساس استانداردهای لازم برای سازمان ثبت اسناد و املاک کردند.

منبع:مجلس شورای اسلامی

/ 0 نظر / 21 بازدید