دفاعیه سردفتر جهت استفاده از دستگاه pos غیر بانک ملی دردفاتر و جمع آوری توسط

کیفرخواستی در اواخر سال 1392 مبنی برعملکرد  خلاف تبصره 7 بخشنامه شماره 9089231 مورخ 90/5/10 سازمان ثبت اسناد و املاک  و همچنین  بند 7 نظریه شورای هماهنگی حقوقی سازمان ثبت  برای دفتر یکی از همکاران در بازرسی همان سال صادر گردیده است که  وجوه مربوط به حق التحریر دفترخانه  از طریق سیستم pos دریافت ننموده  و به تکلیف مقرر از سوی سازمان ثبت عمل نکرده است که طی بند 8 قسمت (ج)ماده 29 اصلاحی آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تقاضای صدور حکم برای ایشان گردیده است.

متن دفاعیه که منجر به صدور رای برائت گردیده جهت استحضار همکاران

/ 0 نظر / 136 بازدید