محاسبه کاربردی مالیات حقوق کارمند

این فایل کامل درج مبالغ و راهنما محاسباتی  را دانلود و مطالعه کنید


راهنما تکمیل تصویر سایت و سامانه ارسال لیست  برای مالیات حقوق 1


راهنما تکمیل تصویر سایت و سامانه ارسال لیست  برای مالیات حقوق 2


مقدار معافیت حقوق کارمند در ماههای مختلف جهت درج در جداول سایت ارسال  لیست مالیات حقوق کارمند
/ 0 نظر / 88 بازدید