نرخ جدید حق الثبت بعضی اسناد و خدمات دفاتر اسناد رسمی

بدینوسیله تغییرا حاصله در تعرفه های وصول خدمات ثبتی از تاریخ 93/1/1 طبق بخشنامه شماره 223550/92 مورخ 92/12/28 سازمان ثبت بشرح ذیل می باشد :

*پاسخ به استعلامات و وضعیت املاک مبلغ  100.000 ریال

**صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستری(تک برگی)مبلغ 500.000 ریال

***حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و گواهی امضا و فسخ و اقاله و رونوشت مبلغ 20.000 ریال

****سوادمصدق از اسناد ثبت شده یا ثبت نشده (برابر اصل ) موضوع مواد129 و 130 ثبت به ازای هر صفحه مبلغ  20.000 ریال

 

 منبع:سایت کانون سردفتران و دفتریاران تهران

/ 0 نظر / 56 بازدید