شرحی بر موضوع بقایای ثبتی یا مابه التفاوت ثبتی

مستندات بقایای ثبتی یا مابه التفاوت هزینه ثبتی املاک ثبت نشده

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴
ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشد.
تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکتهای دولتی منتقل می‌شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آن‌ها و هزینه تفکیک تنظیم می‌گردددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آن‌ها معاف می‌باشد.

ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می‌شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.

تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.

ماده6 -تبصره – چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد.

ماده ۱۸- (اصلاحی 80/11/8) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء‌ ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – (اصلاحی 80/11/8) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید.

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده17 تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

نظریه مشورتی کانون منتشره در خبرنامه ضمیمه  اسفند ماه ماهنامه کانون:
سوال8- آیا اخد بقایای ثبتی جهت اسناد نسق کشاورزی که در رهن بانک کشاورزی قرار می گیرند برای دریافت تسهیلات کشاورزی (در حالیکه ملک منتقل نمی شود) ضروریست یا خیر؟ در مورد اسناد اجاره چطور؟
جواب- با عنایت به بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 وتبصره یک اصلاحی ماده 18 آئین نامه قانون ثبت مصوب 1380 بقایای ثبتی هنگام ثبت ملک در دفتر املاک به ماخذ ارزش معاملاتی مندرج در سند وصول می گردد وبا توجه به اینکه در معاملات رهنی و اجاره عین منتقل نمی شود و در دفتر املاک نقل وانتقالی ثبت نمی گردد بنابراین به نظر می رسد صرفا در تنظیم وثبت معاملات قطعی اخذ بقایای ثبتی با ماخذ ارزش معاملاتی موضوعیت دارد.

توضیح مراحل عملیات مقدماتی ثبت :
برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده وجود دارد ابتدائا از طرف سازمان .وادارات  ثبت یک سری عملیات مقدماتی و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص لازم است به ترتیب انجام پذیرد تا موجبات ثبت نهایی ملک معمول گردد. 1. انتشار آگهی ثبت عمومی 2. انتشار آگهی مقدماتی 3. اقدام به نصب پلاک وشماره گذاری4. انتشار آگهی های  نوبتی     5. توزیع اظهارنامه 6. دریافت اظهارنامه یا تقاضای ثبت 7. انتشار آگهی تحدیدی 8. عملیات تحدید حدود9. عدم وصول اعتراض قبل ویا بعد از تحدید 10. ارجاع موضوع به دادگاه در صورت وصول اعتراض 11. ارزیابی ملک و دریافت حق الثبت در صورت عدم وجوداعتراض و عدم وجود اشتباه 12. تهیه وامضاء پیش نویس سند توسط مقامات ثبتی13. ثبت ملک  در دفتر املاک  و تسلیم دفترچه مالکیتاز قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند 1310 –باب هفتم –تعرفه ومخارج ثبت اسناد واملاک
ماده119- (اصلاحی بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28 اسفند 1373) برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد11 و12 و119 قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یکهزار ریال دریافت می شود ملاک محاسبه حق الثبت املاک حداقل قیمت منطقه ای ودرنقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود
(بند4 ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین (مصوب 28 اسفند 1373): مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد ودر نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق ارزیابی ادارات ثبت خواهد شد.)
ماده 120- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
آئین نامه راجع به ماده 120قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1325 وزارت دادگستری
وزیر دادگستری نظر به ماده 120قلنون ثبت اسناد واملاک برای وصول حق الثبت املاک مقرر می دارد:
ماده1-  در موقع تقاضای ثبت ملک باید حداقل یک قسط از حق الثبت مورد تقاضا دریافت شود.
ماده2- چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه ی جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسشنامه ی دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه ی بدهی متقاضی را را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه ی حق الثبت وارسال آن به اداره ی ثبت اقدام به معامله نماید
ماده3- در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ی ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید باید طبق ماده ی فوق رفتار شود واگر در مقام معامله نباشد برای اینکه اسناد مالکیت در اداره ی ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ی ثبت که برای انجام عمل تحدید و غیره به محل می روند اسناد مالکیت مربوط به آن محل محل به آنها داده می شود که به مالکین تسلیم و بقیه ی حق الثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.

با عنایت به ماده 118 قانون ثبت یکی از حقوقی که در ادارات ثبـت و دفاتر اسناد رسمی می بایست و صول گردد حق الثبت املاک است که طبق ماده 119 ثبت وصول میگردد.
ماده 119 قانون ثبت که بر اساس بند س از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند ماه 73 13 اصلاح گردیده مقرر می دارد:
"برای ثبت ملک دردفتر املاک موضوع مواد 11 و12و119 قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود. "
" ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حد اقل قیمت منطقه ای ودر نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود"

 

 

 

مشمولین معافیت از حق ا لثبت املاک(نقل از آقای طباطبائی سردفترمحترم  3 یزد)

 

مشمولین معافیت از حق الثبت املاک در دفاتر کمتر کاربرد دارند و بیشتر به ادارات ثبت اسناد و امـلاک مربوط میشود و لی در نهایت چنانچه معامله در خصوص املاک در گردش ثبتی باشد ، از حیث وصول مازاد ثبتی مشمولین این بخش ازپرداخت مازاد ثبتی معاف خواهند بود که به بعض آنها بشرح زیر اشاره میگردد :

 

1- شهرداریها درفروش املاک خود طبق ماده 109 قانون شهرداریها و بند 457 مجموعه بخشنامه ها

 

2- اصلاحات ارضی درهنگام ثبت دادن اراضی بایر وموات طبق تبصره3 از ماده یک قانون الحاق 8 ماده به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1346 و بند 458 و 335 مجموعه بخشنامه های ثبتی (( سازمان اصلاحات ارضی از پرداخت هرگونه حق الثبت ومقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است ))

 

3-دولت و منابع طبیعی درتملک اراضی وثبت املاک خالصه وغیره بموجب ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی مصوب 1334

(( ادارات دولتی ازپرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع وجنگلها واراضی خالصه وموات وهرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت درخواست ثبت میشود معافند))

4- املاک و اراضی انتقال شده به شرکتهای تعاونی مسکن برای تامین مسکن کارکنان دولت موضوع ماده 1 و تبصره آن و نیز ماده 3 قانون متمم ثبت اسناد از پرداخت بقایای ثبتی معاف میباشند

 

5- اشخاص مشمول معافیت حق الثبت اسناد هم به استثناء موارد نادر ، از پرداخت حق الثبت املاک معاف میباشند.

 

6- اداره پست بموجب ماده10 اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی از حق الثبت املاک و نیمعشر اجرائی معاف است.

 

 

 

روش محاسبه بقایای ثبتی : (مبلغ بقایای ثبتی= قیمت منطقه بندی قدیم در ستد قبلی -(تفاضل) قیمت منطقه بندی جدید اعلامی دارائی)*15%

* اگر قیمت منطقه بندی جدید کمتر از قیمت منطقه بندی قبلی باشد از بقایای ثبتی در این سند معاف خواهد بود .

 


/ 0 نظر / 144 بازدید