دستورالعمل و روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در صفحه اختصاصی این وبلاگ منتشر گردیده که به کلیه همکاران پیشنهاد می گردد جهت بازآموزی مطالعه فرمایند.

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی