صفحه ی "نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی" در این وبلاگ ایجاد گردید.در این صفحه  ساز و کار مشروح اجرای اسناد رسمی که بخش قابل ملاحظه ای از آن مربوط به دفاتر اسناد رسمی می باشد .

در این مقاله آمده است :

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی

بخش اول: (با لحاظ ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1386 و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1387)
بخش دوم: ترتیب اجرا
فصل دوم ـ اجرای اسناد ذمه‌ای
بخش سوم: هزینه‌های اجرایی
فصل اول: هزینه بازداشت ـ ارزیابی و حق حفاظت
فصل دوم: حق‌الاجرا
فصل سوم: حق مزایده

نویسنده :خانم جنت خداداد