بخشنامه موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

با پرسش از اداره امور مالیاتی مشخص گردید نظر به اینکه بعضی از مشمولین ماده مذکور اقدام به ارسال فهرست ثمن معاملات نموده بودندبند 10  این بخشنامه صادر شده است و دفاتر اسناد رسمی محترم طبق راهنماهای موجود معاملات فصلی باید اقدام نمایند و تغییری در روند کار و اعلام آنها ایجاد نشده است و همکاران و دوستان نگران نباشند .

همکاران گرامی مهلت ارسال صورت معملات فصلی و اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان فروردین می باشد .

با تشکر ازجناب آقای هوشمند سردفتر دفتر96 آباده جهت اطلاع رسانی

 

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب موجود است .