📌 سازمان ثبت اسناد مکلف به راه اندازی دفتر الکترونیکی املاک کشور شد
http://www.icana.ir/Fa/News/319106
📌 ماده مربوط به وضعیت مالیات اخذ شده در دفاتر اسناد رسمی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
http://www.icana.ir/Fa/News/319107
📌ماده 134 لایحه برنامه ششم حذف شد