کانون سردفتران و دفتریاران به‌مناسبت برگزاری نخستین همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» برای نخستین بار با نگاهی کلی به حوزه سند رسمی، معضلات، چالش‌ها، مزایای خاص و جایگاه واقعی سند رسمی؛ سردفتر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی، اولویت‌های پیشنهادی را در 160محور، به‌عنوان گام مقدماتی برای تدوین سند نهایی اولویت‌های پژوهشی حوزه سند رسمی به جامعه محققان، پژوهشگران و تمامی آنانکه اعتلای جایگاه سند رسمی دغدغه ایشان است، ارائه می‌دهد.

در تدوین اولویت‌های پژوهشی 160 گانه در حوزه سند رسمی و ثبت رسمی که با حمایت و نظارت هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انجام شده است، کانون‌ها و جوامع سردفتری در استان‌ها؛ جمعی از سردفتران اسناد رسمی؛ اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه سند رسمی نقش فعال داشته‌اند، و امید که این آغاز، راهی پر جنب و جوش را پیش‌روی سند‌رسمی بگذارد.

اولویتهای پژوهشی حوزۀ سندرسمی

1. سند رسمی از دیدگاه قرآن‌کریم 2. سند رسمی در اسناد راهبردی کشوری 3. سند رسمی و آرای صادره محاکم قضایی 4. سند رسمی و آرای صادره دیوان عدالت اداری 5. سند رسمی و فرهنگ‌سازی 6. سند رسمی و جایگاه ممتاز آن 7. سند رسمی و مزیت لازم‌الاجرا بودن 8. سند رسمی و توسعه قضایی 9. سند رسمی و بهداشت روانی 10. سند رسمی و امنیت 11. سند رسمی و مالکیت خصوصی 12. سند رسمی و رشد اقتصادی 13. سند رسمی و شفافیت معاملات 14. سند رسمی و نظام بخشی معاملات 15. سند رسمی و رفع اختلافات اراضی 16. سند رسمی و پیشگیری از منازعات 17. سند رسمی ازدواج و نظم عمومی 18. سند رسمی و نظم عمومی 19. سند رسمی و قضازدایی و کاهش دعاوی محاکم قضایی 20. سندرسمی و قراردادها 21. سندرسمی ازدواج و محاکم قضایی 22. سند رسمی و عرف 23. سند رسمی و ناآگاهی عمومی و تاثیرات منفی مترتب بر حقوق عامه 24. سند رسمی و لزوم بازنگری قوانین 25. سندرسمی و پول‌شویی 26. سند رسمی و الکترونیکی شدن 27. سند رسمی و نظام بخشی اجتماعی 28. سند رسمی و تعارض قوانین و اثر آن بر حقوق عامه 29. سند رسمی و ادله اثبات دعوا 30. سند رسمی و مسئولیت سردفتر 31. سند رسمی و نقش قوه قانون‌گزاری در تثبیت نظم عمومی 32. سند رسمی، کلید زرین قفل منازعات بزرگ 33. سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها 34. سند رسمی و سند عادی 35. سند رسمی و محاکم قضایی و نقش آرای صادره در تثبیت یا تزلزل سند رسمی در جامعه 36. سند رسمی و رسانه 37. سند رسمی و فرهنگ عمومی 38. سند رسمی و کرامت انسانی 39. سند رسمی در آیینه قوانین و مقررات

40. سند رسمی و لزوم بازنگری قوانین مرتبط با سند رسمی 41. سند رسمی و ادبیات عرب 42. سند رسمی، سند مطمئن، تفاوت‌ها، جایگاه‌ها و ساختارها 43. پلیس و کلیدی بنام سند رسمی 44. آسیب شناسی حوزه سند رسمی 45. سیر تطور تاریخی سند رسمی 46. جغرافیای تاریخی سند رسمی 47. نقش آرای صادره محاکم قضایی در جایگاه سند رسمی 48. نقش سند رسمی در امور ترافعی دعاوی خانواده 49. نقش اجرائی سند رسمی در قضازدایی 50. نقش اجرائی سند رسمی در نظام بخشی به امور اجتماع 51. نقش اجرای سند رسمی در استحکام تعاملات و قراردادها 52. جایگاه کاتب بالعدل در قرآن‌کریم 53. نقش کتابت بالعدل در رفع تنازعات اجتماعی و قضایی با رعایت زوایای مورد تاکید قرآن‌کریم 54. تاثیر سند رسمی در نظم عمومی از نگاه قرآن 55. آثار حقوقی الکترونیکی شدن سند رسمی 56. دفاتر اسناد رسمی، وظایف، ظرفیت‌ها، و توسعه اختیارات 57. الزامات تقنینی و مقررات‌گذاری برای عملیاتی شدن اهداف سند رسمی 58. الزامات نظارتی برای عملیاتی شدن اهداف قانون‌گزار در وضع قوانین ثبات‌گرای با محوریت سند رسمی 59. موانع عملیاتی شدن اهداف قانون‌گزار از وضع قوانین تثبیتی در حوزه سند رسمی 60. ارزیابی قوانین مرتبط با حوزه سند رسمی

61. تاثیر اعمال هم‌زمان قانون کار و قانون دفاتر اسناد رسمی در امنیت روانی دفاتر اسناد رسمی 62. ثبت آنی، انتظارات، واقعیت 63. موانع اداری و قانونی در ثبت آنی اسناد 64. ثبت نوین و نقش آن در ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی و روانی در جامعه 65. اتحادیه جهانی سردفتران 66. اتحادیه جهانی سردفتران و اعتبار بین المللی اسناد رسمی ایران 67. اتحادیه جهانی سردفتران و موانع پیوستن به آن 68. اتحادیه جهانی سردفتران و ضرورتهای پیوستن به آن 69. اتحادیه جهانی سردفتران و پیامدها و آثار پیوستن به آن 70. اعتبار سند رسمی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران 71. سند رسمی و پیامدهای جبران ناپذیر تضعیف آن 72. نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام‌بخشی به معاملات 73. نقش دفاتر اسناد رسمی در کاهش دعاوی محاکم قضایی 74. نقش دفاتر رسمی ازدواج در کاهش دعاوی محاکم قضایی 75. نقش سردفتر در نظام‌بخشی معاملات و عقود و کاهش دعاوی محاکم قضایی 76. نقش دفاتر رسمی طلاق در نظم عمومی جامعه 77. نقش و تاثیر فقه در رویکرد سند رسمی 78. آسیب‌ها و چالش‌های موجود فراروی دفاتر اسناد رسمی 79. نقش دفاتر اسناد رسمی در بهداشت قضایی و جرم‌زدایی80. جایگاه سند رسمی در دولت الکترونیکی 81. بررسی تطبیقی سند رسمی در قوانین ایران و سایر کشورها

82. بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی در ایران و سایر کشورها 83. نقش سند رسمی در رویه قضایی 84. نقش سند رسمی در حقوق خصوصی 85. نقش سند رسمی در حقوق عمومی 86. نقش  و جایگاه کانون سردفتران در ارتقا سند رسمی 87. موانع پویایی سند رسمی 88. تولید علم در سردفتری89 . جایگاه حقوق ثبت در نظام دانشگاهی کشور90. خدمات دفاتر اسناد رسمی و حفظ حریم خصوصی 91. سند رسمی و حقوق شهروندی 92. بررسی رویه قضایی در دعاوی مستند به سند رسمی 93. تحلیل مراجع قضاوتی در سند رسمی 94. نقش سند رسمی در امنیت و توسعه اقتصادی 95. نقش سند رسمی در نظم حقوقی و اجتماعی 96. نقش سند رسمی در رونق کسب و کار 97. بررسی تطبیقی شیوه کار بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین در ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی 98. نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه نظم حقوقی 99. نقاط ضعف و قوت سامانه مدیریت کشوری املاک

100. ضرورت توسعه اختیارات کانون¬های سردفتری در تقنین و اداره و نظارت بر امور دفاتر اسناد رسمی 101. تنقیح مقررات حاکم بر دفاتر اسناد رسمی با هدف تخلف‌زدایی و تسهیل تنظیم اسناد رسمی 102. نقش سردفتر در نظم عمومی، نظام بخشی معاملات و قضازدایی 103. نقش محاکم قضایی در تثبیت جایگاه سند رسمی در جامعه 104. نقش سند رسمی در کاهش دعاوی مطروحه محاکم قضایی در حوزه مالکیت‌ها (منقول-غیرمنقول-معنوی) 105. بررسی کاربردی قوانین حوزه مالکیت و تعارض آن با آیین¬نامه¬های تدوینی و رویه¬های قضایی موجود و تاثیر آن بر معاملات و حقوق عامه

106. تاثیر بی‌توجهی به هدف قانونگزار در تدوین آیین‌نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تاثیر آن بر تزلزل مالکیت‌ها و افزایش دعاوی محاکم قضایی و تضعیف حقوق مردم 107. توالی فاسد مغایرت آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با نص صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی 108. الکترونیکی شدن اسناد و ثبت آنی اسناد  و آثار حقوقی مترتبه 109. توسعه ی قضایی و نقش و تاثیر گسترش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در آن 110. سند رسمی، امضای الکترونیک، آثار مترتب بر امضای الکترونیک صادره از دفاتر اسناد رسمی و تفاوت احتمالی آثار ناشی از جایگاه مرجع صادر کننده 111. تبدیل اسناد رسمی سنتی به الکترونیکی و نقش دفاتر اسناد رسمی در احراز هویت و صلاحیت و اصالت این اسناد 112. الکترونیکی شدن اسناد رسمی

113. قضا زدایی در پیگیری دعاوی حوزه سند رسمی 114. توسعه ماده 1284 ق. م در حوزه مواد 46-47-48 و اسناد مالکیتی و تاثیر آن در افزایش دعاوی محاکم قضایی 115. حوزه اختیارات رفع اشتباهات و اشکالات حین تحریر اسناد رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیصلاح 116. اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، نگاهی به نقائص و کاستی‌های این قانون 117. چشم‌انداز ثبت نوین و اسناد الکترونیکی 118. حساسیت مرجع صدور گواهی امضا الکترونیک در کاربرد در دفاتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم سند رسمی آن‌لاین 119. ثبت آنی، چشم‌انداز، چالش‌ها 120. نگاهی به پیشنهادها در خصوص اصلاح قانون ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی، نقاط‌ضعف و قوت، چالش‌ها

121. نقش سند رسمی در نظام‌بخشی به تعاملات بانکی 122. تاثیر حذف وکالت بلاعزل در تنظیم اسناد بانکی در رویه بانکها و حفظ حقوق عامه 123. عدم درج قیمت واقعی معاملات در اسناد رسمی انتقال ملک و تاثیر آن بر حفظ حقوق عامه 124. تقسیم اسناد، عدالت محوری، محورها؛ راهکارها 125. نقش سردفتر در ارتقا کیفی سند رسمی 126. عدم درج قیمت واقعی معاملات در اسناد رسمی انتقال ملک و تاثیر آن بر حقوق بیت‌المال در مورد وثیقه‌های بانکی و نیاز به کارشناسی‌های پرخلل 127. آثار بازرسی در حوزه اسناد رسمی 128. سند رسمی و نظارت و بازرسی 129. مزایای سند رسمی در ثبت نوین 130. جایگاه سند رسمی در ثبت نوین

131. جایگاه کاتب بالعدل در قران کریم 132. نقش کتابت بالعدل در رفع تنازعات اجتماعی و قضایی با رعایت زوایای مورد تاکید قرآن‌کریم 133. تاثیر سند رسمی در نظم عمومی از نگاه قرآن 134. نقش دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی 135. جایگاه سند رسمی در احقاق حقوق عمومی و خصوصی 136. جایگاه سند رسمی در دولت الکترونیک 137. حاکمیت ، سردفتران و سند رسمی 138. خلاءهای قانونی در حوزه سند رسمی 139. بایدها و نبایدهای حوزه سند رسمی 140. نقش رویه قضایی در اعتبار سند رسمی 141. ارتقا اعتبار سند رسمی 142. سند رسمی و حقوق زیستی 143. سند رسمی و آرای دادگاه بدوی و تجدید نظر 144. بررسی تحلیلی آرای دادگاه‌های تخصصی حوزه سند رسمی 145. نقش ادله اثبات دعوا در دعاوی سند رسمی 146. ادله موثره در دعاوی سند رسمی 147. قوانین و مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه‌های حاکم بر حوزه سند رسمی

148. نقش ادله و اصول استنباط احکام اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در حوزه سند رسمی 149. نظم عمومی در آرای محاکم دادگستری ایران 150. نقش حاکمیت در تثبیت جایگاه سند رسمی 151. نقش آرای دادگاه‌ها در تقویت جایگاه سند رسمی 152. تنظیم مبایعه‌نامه‌ها و نقض نظم‌عمومی 153. چالش‌های فراروی مواد مرتبط با مالکیت قانون ثبت اسناد و املاک 154. جایگاه مبایعه‌نامه در تعارض با روح حاکم بر قانون ثبت 155. تنظیم مبایعه‌نامه عادی، مغایرت با مواد قانون ثبت 156. نقش آراء الزام به تنظیم سند رسمی محاکم قضایی در جایگاه مواد قانون ثبت 157. نقش سردفتر در امنیت ملی 158. نقش سردفتر اسناد رسمی در نظام بخشی و توسعه امنیت روانی اجتماع 159. نقش سند رسمی در توسعه اقتصادی 160. مسولیت سردفتر و تناسب آن با جایگاه و وظایف وی در حوزه سند رسمی.