مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مرجع تصویب: شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

شماره ویژه نامه: ٩١۴ سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٨٩٣

مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شھر شھرضا

٩/٨/١٣٩۵ ٣٠٠/٣٨٠٩٧

شماره مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شھر شھرضا استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفھان و ٢۶/۴/١٣٩۵ و ٢/۵/١٣٩۵ و ۴/۵/١٣٩۵ و ۶/۶/١٣٩۵ جلسات پیرو ٢٩/۶/١٣٩۵ مورخ درجلسه ایران معماری و شھرسازی عالی شورای بازدید ٢٣/۵/١٣٩۵ کمیته فنی شماره٢ شورا، ضمن بررسی نھایی طرح جامع شھر شھرضا، طرح راپس از اعمال شرایط ذیل تصویب نمود:

 ١ ـ پایه جمعیتی به سال ١٣٩٠ و سرشماری رسمی اصلاح شود و جمعیت شھر ١٧٠٨٢۶ نفر برای افق ١۴١٠ پیشنھاد میشود. ٢ـ با توجه به قدمت و ارزشھای تاریخی شھر شھرضا بویژه وجود بازار و بناھای با ارزش فراوان در این شھر مقرر گردید: ٢ـ١ـ ضرورت تھیه فوری طرح ویژه بازار و بافت تاریخی برای شھر شھرضا با توجه به پتانسیلھای قابل توجه توسط اداره کل راه و شھرسازی استان و ھمکاری شھرداری شھرضا و اداره میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری تحت نظارت کمیته تخصصی شماره ٣ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران. ٢ـ٢ـ بدیھی است کلیه طرحھای موضعی و موضوعی برای بازار و بافت باید در چارچوب طرح ویژه تدقیق و به تأیید کمیته تخصصی شماره٣شورای عالی برسد. ٢ـ٣ـ جانمائی عرصه و حریم کلیه آثار تاریخی با ارزش و تدقیق محدوده بافت تاریخی در نقشه کاربری پیشنھادی و پھنهبندی حریم مطابق استعلام سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و رعایت ضوابط مربوطه و اصلاح اسامی آثار با ارزش و ابنیه با ارزش در اسناد طرح انجام پذیرد. ٣ـ اصلاح نقشه پھنه بندی حریم و ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع مطابق مصوبات شورای عالی و نمایش کاربریھای موجود مطابق مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ۴ـ رعایت حریم قنوات، مسیلھا و انھار و نمایش آنھا در اسناد طرح. ۵ ـ با توجه به نقش شھرضا و منطقة پیرامونی آن در تولید محصولات کشاورزی و باغی، پایانه کالاھای کشاورزی و تجاری شامل نمایشگاهھا، انبارھا، سردخانهھا و ... در حریم شھر مکانیابی گردد. ۶ ـ با توجه به بررسیھای میدانی، ساخت و ساز گسترده و خارج از برنامه که در محدوده و حریم شھر بویژه در طرفین بلوارکشاورز و حد فاصل محدوده شھر تا روستاھای جرم افشار و منوچھر آباد انجام گردیده است و با عنایت به وجود سطح قابل توجھی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شھر، شورای عالی جھت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر نمود: ۶ ـ١ـ با ھمکاری فرمانداری شھرستان شھرضا، شھرداری شھرضا، سازمان جھاد کشاورزی استان و اداره کل راه و شھرسازی استان و ظرف مدت دو ماه نقشه ممیزی باغات داخل و خارج محدوده طرح جامع (مطابق نقشه پیوست) به تفکیک وضعیت دایر و مخروبه بودن آنھا، اندازه باغات، وضعیت مالکیت و سایر جھات مؤثر تھیه و به دبیرخانه شورای عالی شھرسازی و معماری ارائه شود . ۶ ـ٢ـ سند مذکور به ھمراه ضوابط منضم پس از تصویب به عنوان سند جامع اقدامات شھرداری در حوزه باغات ملاک عمل خواھد بود . ۶ ـ٣ـ بخشی از باغات داخل محدوده مصوب قبلی که تغییر کاربری یافتهاند و دارای مدارک قانونی (داّل بر ایجاد حقوق مکتسبه تا قبل از تاریخ مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان) باشند با کاربری موجود و مابقی تحت کاربری باغ و کشاورزی در طرح تثبیت میگردد. ۶ ـ ۴ـ مابقی اراضی باغات تحت کاربری باغات و کشاورزی در محدوده طرح ثبت و ضوابط ساخت و ساز در آنھا به شرح زیر خواھد بود: ۶ ـ۴ـ١ـ ھر گونه تفکیک به قطعات کوچک تر درباغات در ھر شرایطی ممنوع است و شھرداری مجاز به صدور پروانه ساخت تحت ھر عنوان برای باغات تفکیک شده نمی باشد. مطابق دستورالعمل ماده ١۴ قانون زمین شھری میباشد. ً ۶ ـ۴ـ٢ـ ضوابط ساخت و ساز در باغات بیش از ٢٠٠٠ متر دقیقا ۶ ـ۴ـ٣ـ احداث بنا در باغات زیر ٢٠٠٠ متر حداکثر در ١٠% سطح اشغال و در یک طبقه مجاز خواھد بود.حداکثر مساحت زیر بنا در باغات زیر ٢٠٠٠ متر ١۵٠ متر مربع میباشد. ۶ ـ ۵ ـ تا تھیه نقشه ممیّزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای عالی کلیه کاربریھای پیشنھادی بر باغات اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشھری مقیاس مجموعه شھری و .... حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شھر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده تثبیت میگردد و شھرداری مجاز به ھیچگونه صدور مجوز یا پروانه نمی باشد. ۶ ـ ۶ ـ تصمیم گیری درباره باغات ۵١ ھکتاری نیز پس از تھیه نقشه ممیزی انجام و ابلاغ خواھد شد. بدیھی است در این فاصله شھرداری مجاز به صدور پروانه، مجوز یا اقدامی در این محدوده نمی باشد. ١٣٩۵/٩/١٣ ش.ھ.

 ٧ـ معبر موسوم به بلوار کشاورز به منظورحفظ یکپارچگی باغات وجلوگیری ازتخریب حذف گردد. ۶ ـ ٨ ـ فرمانداری، شھرداری و دستگاهھای مرتبط، با اعلام عمومی و بھرهگیری از کمک سازمانھای مردم نھاد در شھر و استان، نسبت به اطلاعرسانی و کنترل تفکیکھا و خرید و فروش غیرقانونی اراضی خارج از محدوده شھر اقدام نمایند. اداره کل راه و شھرسازی استان موظف است گزارشات نوبه ای اقدامات انجام شده مربوط به این بند را به دبیرخانه شورای عالی شھرسازی و معماری ارسال نماید. ٧ـ به منظور اعمال مدیریت یکپارچه و جلوگیری از گسیختگی کالبدی شھر، انتزاع محله اسلام آباد از شھر مورد موافقت قرار نگرفت. ٨ ـ با توجه به عدم پیوستگی کالبدی سایت مسکن مھر موسوم به سروستان مقرر گردید بخشھای مسکونی پیشنھادی این کاربریھای عمومی مورد نیاز آن تثبیت و در اولویت اجرا ً سایت با ھدف ھدایت و انتقال توسعه به بافت فرسوده شھر حذف و صرفا پیشنھاد گردند. ٩ـ مقرر گردید ضوابط و مقررات طرح مجددا در دبیرخانه شورای عالی بررسی و اصلاحات اعمال گردد. ١٠ـ خط حریم شھر در بخش شمالی مطابق نقشه پیوست اصلاح و مقرر گردید در خصوص شھرکھا و نواحی صنعتی باقیمانده در حریم نیز رعایت بند ٧ ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شھرکھای صنعتی ایران، به عنوان ضوابط الزامی ملاک عمل قرارگیرد. ١١ـ بھینه سازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب موجود شھر و تطبیق آن با معیارھای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان امر ضروری در بخش پیشنھادات طرح لحاظ گردد. ١٢ـ اداره کل راه و شھرسازی استان با توجه به مشکلات ایمنی کمربندی موجود، نسبت به ایمن سازی کمربندی به عنوان فعالیتھای در اولویت پس از تصویب طرح جامع شھر اقدام نماید. مراتب جھت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود. معاون معماری و شھرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شھرسازی ـ پیروزحناچی