در مواردیکه شخص با در اختیار داشتن مبایعه نامه عادی به دفترخانه مراجعه مینماید، برای تحکیم روابط معاملی اشخاص چه اسنادی قابل تنظیم خواهد بود؟ 


  • پیشنهاد 

1-  تنظیم اقرارنامه ای از سوی فروشنده (متن در ادامه مطلب)مبنی بر عدم مالکیت در ملک فلان ( با تصریح مشخصات طبیعی و یا حدود اربعه موجود در مبایعه نامه و ذکر آدرس محل وقوع ملک ) متصرفی آقا/ خانم ...و اسقاط حق هرگونه اعتراض در خصوص موضوع اقرارنامه .

-       مزایای تنظیم اقرارنامه

الف – عدم شائبه تسجیل اسناد عادی  به دلیل اقرار به عدم مالکیت نه وقوع بیع .

ب – اقرار به تصرفات فعلی خریدار که به لحاظ دادرسی دارای بار حقوقی در دعاوی احتمالی آینده  بوده و اماره تصرف خریدار را تقویت مینماید .

پ –  چون در قالب اقرار به عدم مالکیت تنظیم میگردد اشاره به کلیه عوارض طبیعی و حدود اربعه و محل وقوع بدون اشکال بوده و مانع هرگونه تردید نسبت به ملک مورد معامله خواهد بود .

ت -  موجب نفوذ معامله از طرف فروشنده خواهد بود .

ث - هرگونه ادعای آتی وراث فروشنده مبنی بر تردید در امضائات مورث و مفاد قرارداد عادی را غیر قابل استماع خواهد نمود .

ج -  امضاء ذیل اقرارنامه به عنوان امضاء رسمی فروشنده در موارد انکار و تردید قابل تطبیق خواهد بود .

د - با توجه به شرایط، امکان استفاده از آن در مراجعی مثل هیات های موضوع ماده 147 و یا قانون تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد سند و ... خواهد بود .

 

2-  تنظیم تعهد نامه از سوی خریدار (متن در ادامه مطلب) مبنی بر اینکه صدور پروانه ساختمان و یا مجوزات مراجع رسمی باستناد مدارک عادی ارائه شده از سوی متعهد موضوع اقرارنامه شماره .... دفتر اسناد ...  ایجاد مالکیت ننموده و قبول مسئولیت پاسخگویی به اعتراضات هر شخص حقیقی و حقوقی و قبول عواقب بعدی آن .

 

-       مزایای تنظیم تعهد نامه

الف – صرف تعهد بوده و تسجیل اسناد عادی محسوب نشده و مانعیت ثبتی نخواهد داشت .

پ - با اشاره به اقرارنامه تنظیمی فروشنده ، موضوع تعهد معطوف به زمین مورد معامله فیمابین بوده و دعاوی و اعتراضات آتی را  از تردید خارج خواهد نمود .

ت - متعهد به عنوان متصرف اقدام به امضاء تعهد مینماید نه مالک و این موضوع فاقد هرگونه ممنوعیت بوده و در صورت مستحق للغیر درآمدن ملک ، محدوده تاریخی تصرفات مسجل خواهد بود .

ث - با الحاق تعهد به اقرار فوق الذکر فروشنده، موجب نفوذ قرارداد فیمابین از طرف خریدار نیز خواهد بود .

ج – سایر تعهدات و مفاد تعهد نامه نیز هر یک دارای آثار مختص خود خواهند بود .

نهایت اینکه ؛

علاوه بر عدم ممنوعیت تنظیم اسناد پیشنهادی فوق ، برخی مراجع مثل بنیاد مسکن و شهرداری از بن بست صدور پروانه برای املاک عادی واقع در حوزه فعالیت خود خارج خواهند شد .

تنفیذ نامه صادره از سوی  مراجع قضایی و شورای حل اختلاف  صرفا به وقوع قرارداد فیمابین متعاملین (قرارداد عادی استنادی ) رسیدگی نموده و نسبت به تنفیذ آن اقدام مینمودند که بدون ایجاد مالکیت ، صرفا فیمابین متعاملین ( و نه اشخاص ثالث ) و قائم مقام قانونی ایشان  قابل استناد بود و در جمع مفاد اقرار و تعهد فوق الذکر این نتیجه قابل حصول و دستیابی میباشد . 

نویسنده و مولف:جناب آقای سید احسان سیدی زاده سردفتر دفتر 1 بجنورد

با تشکر از جناب آقای میکائیل دهقانی سردفتر دفتر 106 یزد

متن اقرار نامه و تعهد نامه در ادامه مطلب


  • اقرارنامه

حاضر گردید در این دفترخانه ................... و بعد از حضور  اقرارصریح ، قطعی و منجز شرعی و قانونی مبنی بر عدم وجود هرگونه حقی اعم از مالکیت  و غیر آن، در خصوص ششدانگ/ تمامت پلاک/ یک قطعه زمین  ( محل وقوع / حدود اربعه/عوارض طبیعی/نام محلی) .................... به مساحت ........... متصرفی خانم/آقای .................... نمود و اعلام داشت که ضمن عقد خارج لازم، حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی و در هر مرجع اعم از اداری و قضایی و غیر آن را از خود سلب و ساقط نموده است.

مفاد مواد 16و18 آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا به مقر تفهیم گردید.

  • تعهدنامه

اینجانب ......... به مشخصات فوق ضمن اعلام آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری مبنی بر اینکه صرف ادعای مالکیت مبتنی برتصرف، مثبت آن نبوده و ایجاد مالکیت نخواهد کرد ونیزاثبات وقوع عقد بیع و تنفیذ صحت و اصالت اسناد ابرازی به شهرداری مثبت استقرارمالکیت نخواهدبود و نیزمالکیت مشاعی دلالت برمشروعیت تصرفات مفروزی و اختصاصی ندارد، بدینوسیله متعهد و ملتزم میگردم که در صورت طرح هرگونه ادعا و اعتراض از طرف هرشخص حقیقی وحقوقی راجع به مالکیت عین یا منافع و یا دارا بودن هرگونه حقی نسبت به ملک مرقوم در وکالتنامه/ دادنامه/اقرارنامه شماره ................. مورخ ............. صادره ............. ارائه شده به شهرداری ...... ، شخصا پاسخگو بوده و از عهده خسارات احتمالی ایشان برآیم. همچنین ضمن قبول اینکه صدور پروانه ساختمانی و سایر مجوزها از سوی شهرداری ..... حقی بر ملک فوق الذکر از حیث مالکیت و یا ادعای خسارت علیه شهرداری .... (درصورت اعتراض اشخاص ثالث) برای اینجانب ایجاد نخواهد کرد، اعلام میدارم در صورت اعتراض اشخاص ثالث و وجود معارض در مالکیت عین یا منافع، شهرداری مختار است علاوه بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و یا هرگونه عملیات ساختمانی درملک موصوف توسط اینجانب، نسبت به مجوزات وپروانه صادره تجدیدنظر نموده وهرگونه ادعا و اعتراض بعدی در خصوص تصمیمات متخذه شهرداری را در هر مرجع اعم از اداری، انتظامی و قضایی از خود سلب و ساقط مینمایم. بدیهی است شهرداری ...... میتواند هرگونه خسارات وارده ناشی از مجوزهای صادره را از اینجانب مطالبه و وصول نماید.