نظر به اینکه طرح تعویض پلاک با هر بار تغییر مالکیت در کل دنیا منسوخ شده است و هیچ جای دنیا این روش غی کاربردی و پر هزینه وجود ندارد که در راستای  کم کردن هزینه های مربوطه اعم از هزینه وقت برا مراجعه به مراکر تعویض پلاکها که در اکثریت مطلق شهرها فقط یک شعبه وجود دارد و اتلاف سوخت و تصادفات جاده ای و مشکلات حضور همزمان طرفین  و در راستای  ارزش و اعتبار به ملت شریف و شهید پرور ملت ایران

با توجه به این طرح :

1-خرج انتقال خودرو (مالیات و حق الثبت ) حدود 10 برابر کاهش می یابد.

2-تعویض پلاک دیگر نیاز نبوده و پلاک هر خودرو تثبیت می گردد