بخشنامه معاونت مالیاتهای مستقیم درخصوص عدم نیاز به ارسال تصویر وکالتهای بلاعزل به  ادارات امور اقتصادی و دارائی