نظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس شماره 151826 /95 مورخ 1395/7/26 عطف به سوال اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در خصوص جلب موافقت اوقاف جهت تنظیم اسناد وکالت فروش املاک موقوفه