تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1392

همکاران گرامی ؛

احتراما با عنایت به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1392روز یکشنبه مورخ 93/1/31 می باشد حتما نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمائید(مالیات 3.6 % و عوارض 2.4 % )