نرخ مالیات برارزش افزوده جهت اعمال در سال 1393 ، 8در صد می باشد که 2.7% آن عوارض و 5.3%بابت مالیات می باشد.

منبع:سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده(سیما)