ارزش ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت خارجی و داخلی برای اجرا  در سال 1393 را از اینجا دریافت نمائید.

* انواع ماشین آلات راهسازی اعم از وارداتی یا ساخت داخل از مالیات سیلندر و عوارض سالیانه شهرداری معاف بوده و نیازی به اخذ بیمه نامه شخص ثالث ندارند.

**انواع موتورسیکلت اعم از وارداتی یا ساخت داخل از مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه شهرداری معاف بوده اما اخذ بیمه شخص ثالث الزامی است .