طبق ماده 7 طرح جامع حدنگاری(کاداستر) کشور و تصویب آن در جلسه مورخ1392/09/29 کمیسیون حقوقی مجلس اماده بررسی در صحن علنی مجلس و مهر تایید نمایندگان ملت، به زودی دفاتر فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی حذف می گردد.