تا دیروز با وارد کردن تاریخ تولد(سال)و شماره ملی در قسمت نام متعاملین خلاصه معامله و مالک در استعلام مشخصات توسط لینک با ثبت احوال جاگذاری می شد و کمکی بود به دفاتر مظلوم و اپراتورهای بیچاره .

کاش دایره انفورماتیک سازمان محترم و زحمت کش ثبت بیشتر به فکر کارمندان دفاتر می بودند واگر ثبت احوال مقصر است یا فشار  وارد کرده که چنین باشد و چنان باید تدبیری اندیشید  بابت استعلام راحت شده بودیم و زمان کمتری صرف می کریدم حیف و صد حیف که یادمان نبود از بد هم بدتر هست و باید شکر گزار بود . . .

ما را باش که می خواستیم در خواست کنیم در سامانه ثبت آنی هم فقط با سال تولد مشخصات جاگذاری شود .

ولی بازهم خدا را شکر. . .