خود پرداز دفاتر دیروز قطع بود و امروز تا این لحظه هم قطع است  . . .

نه دیروز سند زده ایم و نه امروز حالا  کم سندی بماند . . .